Vezetőség

Az Egyesület elnöksége

Prof. Dr. Szekeres-Barthó Júlia elnök

Dr. Béres László alelnök

Prof. Dr. Fülöp Vilmos alelnök

Prof. Dr. Kiss Emese Virág főtitkár

Dr. Pállinger Éva pénztáros

 

Felügyelő bizottság

Dr. Németh Júlia elnök

Dr. Balassa Tímea tag

Dr. Polgár Anna tag

 

Fegyelmi bizottság

Dr. Barakonyi Alíz elnök

Dr. Balogh Andrea tag

Prof. Dr. Szilágyi András tag

Tagsági információk

Az Egyesület tagja lehet (részlet az alapszabályból):

1.) Az Egyesület tagja lehet  
a) rendes,
b) pártoló,
c) tiszteletbeli,

a) Az Egyesület rendes tagja az a nagykorú magyar vagy Magyarországon letelepedett, tartózkodási engedéllyel rendelkező, nem magyar állampolgár, aki a reproduktív immunológia szakma és tudományággal kapcsolatos felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

A tag belépése az Egyesületbe az Elnökséghez intézett belépési nyilatkozattal történik, amelyben kijelenti, hogy megfelel a tagság feltételeinek és az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint a tagdíjfizetési kötelezettségnek eleget tesz. Ezt megteheti a papíralapú belépési nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával. Küldheti szkennelve vagy postai úton a székhelyre címezve. A tagság a nyilatkozat és a tagsági díj beérkezésével kezdődik, ezzel egyidejűleg a  tagot az Egyesület Elnöksége illetve az adminisztratív feladatokat ellátó titkárság nyilvántartásba veszi.

Az Egyesületi tag jogai és kötelezettségei

a) neve mellett használhatja a „Magyar Reproduktív Immunológiai Társaságának tagja” megjelölést,
b) részt vehet az Egyesület szekcióinak munkájában, részt vehet az Egyesület közgyűlésén, rendezvényein és általában az egyesületi közélet alakításában,
c) az Egyesület tisztségviselőit választhatja és megválasztható,
d) javaslatot, panaszt tehet az Egyesület illetékes szervénél, amelyre annak 30 napon belül választ kell adnia,
e) az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát 30 napon belül megtámadhatja a bíróság előtt (ezen határidő elmulasztása jogvesztő),
f) szakmai, tudományos és etikai ügyekben kérheti az Egyesület támogatását,
g) igényt tarthat az Egyesület működésével, tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásra.
h) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. (Ptk.3:67.§.(2 )bek.)
i) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolja. (Ptk.3:65.§.(3) bek.)  

A tag köteles  
a) az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére, (Ptk.3:66.§ (1)bek.)
b) megtartani az Egyesület alapszabályát és a közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat,
c) részt venni az Egyesület munkájában, tevékenységében,
d) Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. (Ptk.3:66.§.(2)bek.)  

Pártoló tag

A pártoló tagot az Egyesület elnöksége választja és a Közgyűlés iktatja be. Az Egyesület pártoló tagja olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet lehet, aki vagy amely a reproduktív immunológia előbbre vitele érdekében csatlakozni kíván az Egyesülethez és vállalja a pártoló tag díjának fizetését.  A pártoló tag felvétele, a kétoldalú kötelezettségek és jogok megállapítása „Együttműködési szerződés” megkötése útján történik, amelyet az Elnökség hagy jóvá.    

Tiszteletbeli tag

Az Egyesület tiszteletbeli tagja az lehet, aki a reproduktív immunológia területén kiemelkedő értékű munkásságot fejtett és fejt ki és kiemelkedő eredményeket ért és ér el. A tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslatára a közgyűlés iktatja be.  A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval, kivéve az egyesületi rendes tag jogai c. pontban foglaltakat. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.

Belépési információk  

A tagsági adatok harmadik személynek nem adhatók tovább.
Az adatfeldolgozást követően a tagfelvétel hosszabb időt is igénybe vehet, a belépési nyilatkozat elküldése nem jelent automatikus tagfelvételt. Minden esetben az elnökség jóváhagyása vagy elutasítása után kap visszaigazoló e-mailt a belépést kezdeményező kolléga. Kérjük megértésüket az ügymenetben.

A felvétel visszaigazolását követően, a tagdíjrendezéssel kerülhet a tagok sorába a jelentkező. A civil törvény értelmében az új tagot a közgyűlés iktatja be. De addig is részt vehet a Társaság életében, kongresszuson, tanfolyamokon, kedvezményeket igényelhet.  

A tagsági díj: évi 2000 Ft, melyet belépéskor és minden év első negyedéve utolsó napjáig kell rendezni utalással vagy a házipénztáron keresztül készpénzzel.  

Tagdíjrendezés

A befizetésről kérésének megfelelően számlát vagy bevételi pénztárbizonylatot állít ki a számviteli szabályzat szerint az Egyesület Titkársága.  

A tagdíjutalást az alábbi névre, számlaszámra indíthat:  

Magyar Reproduktív Immunológiai Társaság K&H Bank Zrt. 10400951-50526585-50561012  

Ha saját egyéni-magánszámláról indítja az utalást, akkor az orvosi eng.számát, lakcímét, adószámát adja meg. Ha saját számláról utal, de Bt.-re kér számlát, akkor a Bt. neve, címe, adószáma szükséges. Ha egyéni vállalkozása van, akkor eng.száma, vállalkozói igazolvány száma, adószáma szükséges a számla kiállításához. Köszönjük a segítségét!  

Kilépési információk (részlet az alapszabályból)  

1. Bármely tagság megszűnik
a) a tag kilépésével,
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
c) a tag kizárásával,
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.  

2. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.  

3. A tagsági jogviszony felmondása
Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

4. A tag kizárása
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. (Ptk.3:68.§-3:70.§(2) bek.)
Kizárásról a fegyelmi bizottság javaslata alapján a Közgyűlés határoz.

5. Törölni kell a tagok sorából azt, aki az első negyedév elmúltával a második írásbeli felkérés ellenére sem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét. Az értesítésnek tartalmaznia kell a nemfizetés következményeit, vagyis a törlés tényét.  

6. A tag bármikor kiléphet az Egyesületből. Szándékát az Elnökségnek kell írásban bejelentenie.  


Társasági adatok

Székhely:

Magyar Reproduktív Immunológiai Társaság

1131 Budapest, Dolmány u. 12.

Adószám: 18209046-1-41

Bankszámlaszám: 10400951-50526585-50561012 K&H Bank Zrt.Bármilyen információra szüksége van a tagsággal, a Társasággal kapcsolatban, keresse a Titkárságot az alábbi elérhetőségeken:
 

Titkársági ügyintézés

MRIT Titkárság, Csonkáné Czibolya Éva
e-mail: titkarsag@mrit.org.hu, mobil: +36-20-227-7106